Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

 • 01:46

  Kuko Imana irwanya abibone , naho abicisha bugufi ikabahera UBUNTU.(1P 5:5)

  in The Bible

  Bene data bavandimwe , nashyizwe ku mutima Ijambo rivuga ku ''GUCA BUGUFI''. Biteye ubwoba ukuntu u muntu imbere imbere muri kamere ye habamo kwishyira hejuru, kumvirwa, n'ibindi mu muntu bidashaka ko hari undi wagira icyo akora kirenze icy'uwo..cg icyo avuga kirenze icye! Kumva ko ariwe uyoboye buri kimwe kubera impamvu nyinshi!!!!!


  Imana yabinganirijeho none reka dusangire Ijambo ryayo!


  Ngo: IRWANYA ABIBONE ,ARIKO ABICISHA BUGUFI IKABAHERA UBUNTU''


  MANA DUFASHE DUCE BUGUFI MURI BYOSE CYANE TUGUCIRE BUGUFI, DUCIRE BUGUFI NA BENE DATA ,N'ABANDI BOSE IGIHE CYOSE BIBAYE NGOMBWA cyane muri ibi bihe bya nyuma! Satani yazize kudaca bugufi ntiyamenya umwanya we ngo awuhe agaciro anyurwe nawo, ashaka kumera nk'Imana yamuremye,bimuviramo kurimbuka! (Ezek.28:11-19) Yesaya 14:12-15)


   

 • 01:44

  MAÏTRE RUYENZI SCHADRACK: UBUTAYU IMANA YEMERA KO TUBUNYURAMWO

  in Politics Progressive

  IJAMBO Y’IMANA: ISANGANYAMATSIKO:


  IMANA RUREMA, IMANA ISHOBORA BYOSE, IMANA ISUMBA BYOSE YEMERA KO DUCA MUBUTAYU.


  UBUTAYU IMANA YEMERA KO TUBUNYURAMWO.


  KUVA 13-17-18.


  Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy’Abafilisitiya nubwo ari yo busamo, kuko Imana yibwiraga iti “Abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara, ngo basubire muri Egiputa.”


  18. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu, ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku Nyanja Itukura, 


  Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro.


  IMPAMVU IMANA IHITAMWO KUNYUZA ABANTU BAYO N’UBWOKO BWAYO MUBUTUTAYU:


  IMPAMVU N’INYINSHI ARIKO TURAVUGA ESHANU :  IMANA IBISHAKA KUTWIGISHA ;
   IMANA IBISHAKA KUREBA KOKO TUYIKUNDA BIVUYE KUMUTIMA ;
  IMANA IBISHAKA KUGARAGAZA IMBARANGA ZAYO HABA KUBAYIMENYE ARIKO CYANE, CYANE KUBATARAYIMENYA BAKIRI MWICURA BURINDI ;
   IMANA IBISHAKA KO ABANTU BAYITINYA KANDI KO BAYIZERA;


  KUVA 14-31 . Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa, ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n’umugaragu we Mose.  IMANA IBISHAKA KUTUGWANIRIRA NO KUGIRANGO ITUREMERE ISHINMWE.


  KUVA.14-13.

 • 00:40

  ''Iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo''( Umubwiriza 7.8)

  in The Bible

  Bene data bakundwa, dusangira iri jambo ry'Imana. Iherezo ry'ikintu cg iherezo ry'umuntu riruta cyane itangiriro rye"niyo mpampu duharanira kuzarangiza neza uru rugendo rw'agakiza twangiye!


  Yesu abahe umugisha

 • Dushime Imana yaturinze uyu mwaka. Indirimbo 25 mu gushimisha!

  in The Bible

  Bene data bakundwa ,nezerejwe no kwifatanya namwe mu gushima Imana yaturinze tukaba turangije uyu mwaka wa 2014 amahoro. Tukongera kuyishima tunayereka, tukayiragiza uyu mwaka uje wa 2015, ngo tuzawubanemo na yo!


  Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro cyose kuko arabikwiye!


  Mfite umunezero uturuka ku Mwuka Wera, ndumva mbakunze mwese kandi ndabifuriza guhirwa muri byose! Amesezerano yose ajye ku murongo uko akurikirana, ariko kandi tube maso ''TUBOHOZE ABO IDINI RYAGIZE IMBATA''.


  Dutere intambwe yo kwipakurura idini n'ibyaryo byose,. ''Tugende tubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza bw'ubwami, tubabatize mw'Izina rya Yesu, niturangiza tubigishe kwitondera amategeko 'Ijambo ry'Imana'' Umwami Yesu azaba ari kumwe natwe kugeza imperuka! Amen.


   Uyu mwaka 2015 uzabe uwo : KUBOHOZA ABO IDINI RYAGIZE IMBATA.!  ( Nous devons nous faire ces 3 choses pour plaire a notre Seigneur Jésus Christ: 1.Reveil, 2. Rèvolution, et 3.Réforme.


  Que Dieu vous bénisse


  M:E:M

 • 01:30

  GUTABAZA IMANA NO GUTABARIZA ABUGARIJWE

  in Politics Progressive

  HOST: MARIE ESTHER MUREBWAYIRE
  TOPIC: DUKOMEJE GUTABAZA IMANA  NO GUTABARIZA ABUGARIJWE N'INTAMBARA N'IBITERWA NAZO BO MU BIYAGA BIGALI
   
  ANDIKIRA RADIOITAHUKA@GMAIL.COM OR CALL US 001 347 945 6449
  Facebook/ijwi ry'ihuriro nyarwanda/ Radio Itahuka Fan page
  www.radioitahuka.org

 • 01:55

  LES 2 ASPECTS DU NOUVEL ORDRE MONDIAL 4/5

  in The Bible

   


  Daniel 2:43 // Apocalypse 13:8 // Apocalypse 17:18


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:26

  LES 2 ASPECTS DU NOUVEL ORDRE MONDIAL 3/5

  in The Bible

   


  Daniel 2:43 // Apocalypse 13:8 // Apocalypse 17:18


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 02:00

  LES 2 ASPECTS DU NOUVEL ORDRE MONDIAL 2/5

  in The Bible

   


  Daniel 2:43 // Apocalypse 13:8 // Apocalypse 17:18


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:26

  LES 2 ASPECTS DU NOUVEL ORDRE MONDIAL 1/5

  in The Bible

   


  Daniel 2:43 // Apocalypse 13:8 // Apocalypse 17:18


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:27

  FAISONS-NOUS UN NOM

  in The Bible

   


  Genèse 11


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.

 • 01:00

  L’EVANGILE DE BABYLONE

  in The Bible

   


  Genèse 11


  TURABIFURIZA GUHISHURIRWA KURUSHAHO.


  IMANA DATA WA TWESE URI MU IJURU ADUHE UMUGISHA MU IZINA RYA YESU KRISTO W’I NAZARETI. AMEN.