Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee talk Show: Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus qhia txog - lub neej nyob hauv yus tus kheej yuav zoo li cas, los peb kawm ua ke lom zem heev thiab yuav tau kawm tau ntau yam pab koj kev ntseeg.

Victor Vaj Insight Podcast Show I am going to America. Hmo no kuv los tham txuas ntxiv nqe lus tias kuv mus Asmiskas "I am going to America."

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr. Tou Shoua Ly Fong- cov lus thiab mloog nkauj ua ke hnub no

Listen to Pao Lee Talk Show: XF. Vam Txoov Lis - Niam txiv lub neej ua tseem ciaj sia nyob hauv ntiajteb

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog nkauj thaib kev lagluam

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xf. Vam Txoov Li- zaj lus qhuab qhia txog Niam Txiv lub neej tseem ciaj sia nyob hauv ntiajteb no, zoo heev li nco ntsoov los mloog

I am going to America. Where is America? Kuv mus Asmiskas. Asmikas nyob qhov twg? Keeb kwm kuv mus Asmiskas thiab teb chaws Asmiskas no nws nyob rau sab ntuj twg, qhov twg, nws zoo li cas, ntuj ceeb tsheej?

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog nkauj los ntawm sab kev ntseeg yexus

40 Xyoo Rau 05.14.15 Hmoob Nplog Poob Teb Chaws Poob Hwj Chim, Hnub No Hmoob Nplog Nyob Licas? Muab Tig Rov Mus Saib 05.14.75 Rau Hnub No Koj Nyob Licas Lawm Xwb?

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm hauv zos st.paul thiab mloog nkauj

Comments

 comments