Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. We think you'll like them better this way.

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Kristy Kashoua Yang become the first Hmong woman judge in America

Qhuag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Ntsuab Xyooj, 82 xyooj, raug tub nceev xwm nyob lub nroog Coon Rapids tso aub tom nws ntawm nws tsev rau lub 02/05/2017.

Tub ceev xwm Coon Rapids tso aub tom Ntsuab Xyoo 83 xyoo - 02/05/2017

Pao Lee Talk Show: Mloog pov Lis kev sib tham txog sab kev ntseeg yexus

Sib tham nrog Nyiaj Vaj txog ntawm koom haum MOOS TAS NYAJ hais tias lub hom phiaj thiab luv tswv yim ntawm lub koom haum no yog li cas tiag thiab tus chij tau zwm los ntawm Willis Bird ne ho yog vim li cas thiab muaj nqi li cas rau... more

Mloog kev sib tham rau lub 12-30-2016 xyoo no Suabhmong thiab hmongreport yuav los nrhiav nyiaj pab rau kev mus muab xov xwm

Mloog kev sib tham txog hmoob lub tsiab 30 nyob xeev minnesota tias zoo li cas thiab koj xav li cas

Mloog Dr. Nyiaj Looj Yaj cov lus qhia txog TUS NTSEEG LUB NEEJ RAUG HLOOV LAWM ZOO LI CAS

2016-17 Hmong American New Year in St. Paul, MN

Comments

 comments