Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show.; Entertainemt as 10/18/2012

Billy Xiong, Producer of the Opposite Blood, will be LIVE discussed on his newly movie 'THE OPPOSITE BLOOD' will be shown at Carmike Theater, Carmike Oakdale Staduim 20, 1188 Helmo Ave North, Oakdale, MN 55128 on October... more

Listen to Pao Lee Talk Show, hais txog kev ntiab dab thiab cov neeg ray dab....

Victor Talkshow on Hmong La Crosse New Year 2012.

Listen to pao Lee Talk Show: Entertainment as 10/11/2012

Listen to Pao Lee Talk Show: Growing Old Together.............as 10/06/2012

Growing old together.

Listen to Pao Lee Talkshow: Enterainnemt Debut Program....9:00 Am to 10:00am

Listen to Pao Lee Talk Show: Christian Discussion music and Entertatinment.......

Txais Tos Nej Ib Tsoom Mloog Los Mloog Victor Talkshow Hmo No. Kuv muaj Ntau Yam Uas Kuv Yuav Muab Tham Rau Sawv Daws Mloog Nawj. Nej Cov Mloog Leej Twg Ho Xav Nrog Kuv Tham Saum Radio Kav Tsij Ntaus... more

Comments

 comments