Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Zoo siab txais tos nej los mloog Pao Lee Talk Show, hnub no sawvdaws yuav lom heev,

Mloog kev tshaj tawm hais txog sab kev ntseeg thiab kev ploj tuag hnub no.

Mloog kev sib tham nrog rau lub KOOHAUM Hmong American Assistance Association of MN, hais txog kev kawm thiab nrhiav hauj lwm pab peb hmoob nyob MN.

Mloog nkauj sab kev ntseeg vajtswv

Mloog Dr. Tsav Nyiaj Kwm- cov lus qhuab qhia pab rau peb cov txij nkawm lub neej.

Victor Vaj Insight Podcast Show.

Listen to pao lee talk show. kev sib tham nrog Boua long Vue nyob Ca,

Listen to Pao Lee Talk Show; Mloog nkauj sab kev ntseeg yexus

Victor Vaj Insight Podcast Show on Kev Hlub Sib Dag Hla Ntuj.

Tsiab 30 nyob lav 52 hauv teb chaws Los Tsuas xyoo 2015

Comments

 comments