Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show: Lub Event hmo no yog ua rau Sen. Foung Hawj, tias nws ua tau dabtsi rau pej xeem 2 xyoo dhau los thiab 2 xyoo tom ntej no yuav yog dabtsi,

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm hauv zos st.paul

Listen to Pao Lee talk show: KX. Chong Lee Yang- kev pehawm vajtswv

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog kev tshaj tawm los ntawm kev ceev Tshuaj Seem Hauv Vajtse, tias yuav ceem li cas thiaj li tsis muaj kev txhawb xeeb txog yam khoom uas yus tsis siv lawm.

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm hauv st.paul , mn

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog kev sib tham los ntawm Senator Foung Hawj, tias yuav ua li cas khaws tej tshuaj seem hauv vaj tse.

Listen to Pao Lee talk Show: KX. Chong Lee Yang- Mloog cov lus tias TUB LOJ LEEB

Listen to Pao Lee Talk show Mloog xov xwm hauv nroog ntxaib

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj sab kev ntseeg yexus

Listen to Pao Lee talk Show: Mloog kev sib tham tseem ceeb hauv xeev MN, rau peb hmoob lub New Year and 4 of July.

Comments

 comments