Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Ncig Teb Chaws Los Tsuas Xyoo 2014

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj , cov lus qhuab qhia hu tias (Growing Old Together) Yuav qhia txog kev hlub ntawm kev txij knawm pab rau peb haiv neeg hmoob

Listen to pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm txawv tebchaw,

Listen to Pao Lee Talk Show: XF. Vam Txoov Lis , zaj lus qhuab qhia hu tias (TUB NTXHAIS HLUAS LUB NEEJ)

Listen to Pao Lee Talk Show : Mloog KX. Ntxoov Lis Yaj - zaj lus hais tias MUAJ XOV ZOO , thov caw peb los mloog ua ke

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm

Listen to Pao Lee Talk show Mloog lus qhuab qhia los ntawm KX. Ntxoov Lis Yaj hu tias UA VAJTSWV TSAUG.

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog nkauj thiab kev tshaj tawm xov xwm hauv xeev MN.

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm hauvNroog Ntxaib, thiab mloog nkauj ua ke

Listen to Pao Lee Talk Show: Los peb mloog nkauj sab kev ntseeg yexus yuav pab tau koj txoj kev nyuab siab

Comments

 comments