Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm hauv st.paul .

Mloog Dr. Txawj Teev Vaj, cov lus qhuab ntuas niam txiv lub neej hu tias KUV HLUB KOJ IB TXHIS. 2-14-2015

Mloog pao Lee Talk Show; Valentine Day

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus hais txog kev paub tab paub cai

Victor Vaj Insight Podcast Show

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj hnub no

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus qhuab qhia tias KEV PAUB TAB PAUB CAI thiab mloog Pao zaj dab neeg

Zoo siab txais tos nej los mloog Pao Lee Talk Show, hnub no sawvdaws yuav lom heev,

Mloog kev tshaj tawm hais txog sab kev ntseeg thiab kev ploj tuag hnub no.

Mloog kev sib tham nrog rau lub KOOHAUM Hmong American Assistance Association of MN, hais txog kev kawm thiab nrhiav hauj lwm pab peb hmoob nyob MN.

Comments

 comments