Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog kev sib tham txog Hmoob lub neej KEV TXHAWJ XEEB yuav ua li cas

Listen to Pao Lee Talk Show. Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj , zaj lus hais tias KOJ PUAS CIA SIAB TAU RAU VAJTSWV

Hmoob Lub Neej Tom Qab Tsis Muaj Nais Phoos Vaj Pov Lawm ho zoo li cas? Hmo No Victor Vaj Insight Yuav Coj Nej Mus Mloog Xaiv Lis Thoj Tham Tias Raws Li Nws Pom Hmoob Lub Neej Tom Qab Tsis Muaj GVP Lawm Hmoob... more

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm los ntawm Hmoob cov Nom Tswv rau July 3, 2014, muaj ntau yam koj yuav kawm tau rau hnub no tseem ceeb heev ..

Lis ten to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm los ntawm Rooj Sab Laj txwm xyoo 6-30 to 7-3-2014 nyob rau Kansas City .

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog kev sib tham seb July 4, nyob MN puas lom zem

Listen to Pao Lee and Victor talk show, hais txog Hmoob nyob Xeev MN, lub July 4, 2014 hais tias hmoob tuaj coob li cas.

Victor Vaj Insight Show

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thaib kev sib tham los ntawm cov tub hu nkauj rau July 4, 2014 nyob St. Paul, MN

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj los ntawm sab kev ntseeg yexus

Comments

 comments