Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Upcoming Broadcasts

Ncig Teb Chaws Los Tsuas Xyoo 2014. Tham txog qhov uas mus ncig teb chaws los tsuas nyob rau zaum no xyoo 2014 no, kuv ho kawm tau dab tsi thiab pom dab tsi.
Reminder Edit Reminder

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab kev tshaj tawm huav zos Ntxaib

LIsten to Pao Lee talk: Mloog kev sib tham nrog rau Senator, Foung Hawj, rov saib hmoob nyob rau lub Xeev WI, 11-1-2-2014

LIsten to Pao Lee Talk Show: Mloog xov xwm thiab kev tshaj tawm

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj zaj lus hais txog kev hloov.

Listen to Pao Lee Talk Show: Dr. Nyaj Looj Yaj- Kev Hloov , los mloog zaj lus qhuab qhia no hais txog kev hloov seb zoo li cas pab rau peb txhua tus

18 Clans Council of Wisconsin VP Debate. Kev sib cav tswv yim ntawm cov cov neeg uas los sib tw ua tus lwm thawj ntawm 18 Xeem hauv Wisconsin rau xyoo 2015-2019. Nyob rau hnub no 10.19.14.

Listen to Pao Lee Talk Show: Lub Event hmo no yog ua rau Sen. Foung Hawj, tias nws ua tau dabtsi rau pej xeem 2 xyoo dhau los thiab 2 xyoo tom ntej no yuav yog dabtsi,

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm hauv zos st.paul

Listen to Pao Lee talk show: KX. Chong Lee Yang- kev pehawm vajtswv

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog kev tshaj tawm los ntawm kev ceev Tshuaj Seem Hauv Vajtse, tias yuav ceem li cas thiaj li tsis muaj kev txhawb xeeb txog yam khoom uas yus tsis siv lawm.

Comments

 comments