Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

United States, EnglishCurrent Events

Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

On-Demand Episodes

01:07

Listen to Pao Lee Talk Show:Mloog nkauj sab kev ntseeg yexus hnub no.
01:31

Listen to pao lee talk show: Mloog nkauj thiab kev sib tham los ntawm Lao Family hais txog lub July 4, 2014
01:15

Listen to Pao Lee Talk Shpw: Mloog nkauj rau sab kev ntseeg vajtswv hnub no thiaj pab tau koj thaum muaj kev nyuab siab
01:28

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab kev sib tham hais txog pab hmoob nyob rau txawv tebchaw....
02:01

LIsten to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr.Nyaj Looj Yaj zaj lus qhuab qhia haistias (The Truth about conpairsons) Muab peb txoj kev ntseeg mus piv rau lwm tus.
01:56

There is a time we would need someone with good leadership and courage to make things happen help those that are in needed of helps. On March 6, 2014, a Hmong Village in the border of Burma and Thailand was destroyed by fire. It did... more
01:35

Lis ten to Pao Lee Talk Show: Dr. Nyaj Looj Yaj zaj lus qhuab qhia hais tias ( kev txhaum ua tau dabtsi rau peb) thiab sib tham txog kev mob nkeeg/mloog nkauj ua ke rau hnub no...
01:10

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj sab kev ntseeg vajtswv thiab kev tshaj tawm txog kev ploj tuag.
01:11

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab xov xwm hauv zos ntxaib

Comments

 comments