Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Talkshow on issues surfacing and affecting the Hmong community, educate Hmong communities on the daily change in educations, laws, business, and others... debate on issues that controversial and promote Hmong entertainment... Kev sib tham txog tswv yim thiab kev pom txog tej yam zoo thiab tsis zoo rau ntawm haiv neeg Hmoob nrog rau kev qhia txog tej yam xov xwm tshiab uas raug rau tsev neeg Hmoob. Txhawm txog kev lom zem thiab lwm yam.

Upcoming Broadcasts

Debate between the Presidential Candidates for the Hmong 18 Council of Wisconsin; Mr. Nao Vai Yang, Mr. Blia Yao Lo, and Mr. Xou Khang.
Reminder Edit Reminder

On-Demand Episodes

Listen to Pao Lee TalkShow: KX. Ntxoov L. Yaj - kev pehawm vajtswv li cas thiab mloog nkauj nrog rau kev sib tham nrog Wameng Yang, yuav muaj kev pab li cas rau cov ntseeg.

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj kev lom zem

Listen to Pao Lee Talk Show: KX. Chong Lee Yang- aj lus haistias KOV YEEJ KEV SIM SIAB , thiab mloog nkauj sab kev ntseeg yexus,

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog nkauj thiab kev lom zem

Listen to Pao LEe Talk Show: KX. Chong Lee Yang/ kev sib tham los ntawm Wameng Yaj lub pom phiaj yuav pab tau cov ntseeg li cas.

Listen to Pao Lee talk Show: Mloog Dr. Nyaj Looj Yaj cov lus qhia txog - lub neej nyob hauv yus tus kheej yuav zoo li cas, los peb kawm ua ke lom zem heev thiab yuav tau kawm tau ntau yam pab koj kev ntseeg.

Victor Vaj Insight Podcast Show I am going to America. Hmo no kuv los tham txuas ntxiv nqe lus tias kuv mus Asmiskas "I am going to America."

Listen to Pao Lee Talk Show: Mloog Dr. Tou Shoua Ly Fong- cov lus thiab mloog nkauj ua ke hnub no

Listen to Pao Lee Talk Show: XF. Vam Txoov Lis - Niam txiv lub neej ua tseem ciaj sia nyob hauv ntiajteb

Listen to Pao Lee Talk show: Mloog nkauj thaib kev lagluam

Comments

 comments