Suab Hmong Radio

LUB 10 HLI KEV TSIS SIB HAUM XEEB HAUV TSEV NEEG

Suab Hmong Radio

Suab Hmong Radio

Call in to speak with the host

(347) 855-8091

Lub 10 hli ntuj no yog lub hli nco txog kev tsis sib haum xeeb hauv tsev neeg. Yuav muaj ntau tus sawv cev ntawm ntau lub Koos Haum Poj Niam tuaj nrog kuv sib tham vim li cas es lub 10 hli no thiaj muab hu ua Domestic Violence Month? Kuv caw nej txhua tus tuaj koom kev sib tham zaum no. 8 PM - 10 PM.
Tags:
suabhmongradio
suabhmoob
victormvaj
hmong
hmoob
Broadcast in Current Events
h:80859
s:5606255
archived

Comments

 comments