Prophetico

Prophetico

Episodes
3
Followers
×  

Follow This Show

Stay in the know about new episodes and updates.
Excursions into all things prophetic.

Upcoming Broadcasts

The Creed of the Hamsharetim is as follows - ti eplanesas emas kyrie apo tes odou sou esklerynas emon tas kardias tou me phobeisthai se epistrepson dia tous doulous sou dia tas phylas tes kleronomias sou. ina mikron kleronomesomen tou orous tou agiou sou oi ypenantioi emon katepatesan to agiasma sou. egenometha os to ap arches ote ouk erxas emon oude epeklethe to onoma sou eph emas ean anoixes ton ouranon tromos lempsetai apo sou ore kai takesontai. come and see...
Reminder Edit Reminder

On-Demand Episodes

Excursions into all things prophetic.

come and see...

Excursions into all things prophetic.
Show Extras

Comments

 comments